یک گرمی 810000 840000
ربع 1210000 1250000
نیم 1980000 2030000
تمام بهار امامی 4000000 4050000
تمام بهار آزادی 3925000 3995000
ربع زیر 86 960000 1000000
نیم زیر 86 1935000 1995000
امامی زیر 86 3900000 3980000
مثقال طلا 1759000 1767000
طلا 18 گرمی 400680 407910
شمش نیم انسی 0 0
شمش یک انسی 0 0