یک گرمی 787000 817000
ربع 1290000 1320000
نیم 2085000 2115000
تمام بهار امامی 4040000 4070000
تمام بهار آزادی 3980000 4020000
ربع زیر 86 983000 1013000
نیم زیر 86 1972000 2012000
امامی زیر 86 3965000 4015000
مثقال طلا 1773000 1781000
طلا 18 گرمی 403875 411145
شمش نیم انسی 8550 8850
شمش یک انسی 17170 17530