یک گرمی 910000 1005000
ربع 1805000 1945000
نیم 3005000 3145000
تمام بهار امامی 5960000 6110000
تمام بهار آزادی 5910000 6060000
ربع زیر 86 1430000 1560000
نیم زیر 86 2905000 3035000
امامی زیر 86 5920000 6070000
مثقال طلا 2665000 2695000
طلا 18 گرمی 607060 622140
شمش نیم انسی 12500 12900
شمش یک انسی 0 1647