یک گرمی
ربع
نیم
تمام بهار امامی
تمام بهار آزادی
ربع زیر 86
نیم زیر 86
امامی زیر 86
مثقال طلا
طلا 18 گرمی
شمش نیم انسی
شمش یک انسی